ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

VVMP Books

MAHABHARATA TATPARYA NIRNAYA VOL 3

MAHABHARATA TATPARYA NIRNAYA VOL 3

TANTRA SAROKTA DEVA POOJA PADDATI

TANTRA SAROKTA DEVA POOJA PADDATI

MANTRASTOTRA SANGRAHA-SANSKRIT

MANTRASTOTRA SANGRAHA-SANSKRIT

BHAGAVATA ASHTAAMA SKANDA

BHAGAVATA ASHTAAMA SKANDA

KRISHNA YAAKE BENNE TINDA

KRISHNA YAAKE BENNE TINDA

BHAGAVATA SAPTAMA SKANDA

BHAGAVATA SAPTAMA SKANDA

MAYAVADAKHANDANA KANNADA ANUVADA

MAYAVADAKHANDANA KANNADA ANUVADA

BRAHMASUTRA BHASYA BHAAVA PRADEEPA

BRAHMASUTRA BHASYA BHAAVA PRADEEPA

GITAPRATIPADARTHA CHANDRIKA

GITAPRATIPADARTHA CHANDRIKA

PAVAMANA SOMA MANDALAM

PAVAMANA SOMA MANDALAM

SIVIL SUIT KANNADA

SIVIL SUIT KANNADA

DEVALAYAGALA KALPANE

DEVALAYAGALA KALPANE

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

Satyatma Vani

Satyatma Vani

UM Stotra

UM Stotra

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam