ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

2 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

3 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

3 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

3 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

4 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

5 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

5 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

5 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 02 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 02 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

6 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 01 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 01 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

6 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-06 Session- 01 | 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-06 Session- 01 | 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

6 days ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ.  2 / dec /2023

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. 2 / dec /2023

6 days ago
Sudhamangala & Sri Satyapramodateertha Paduka Samaradhana Special Programs From 30th Nov to 2nd Dec.

Sudhamangala & Sri Satyapramodateertha Paduka Samaradhana Special Programs From 30th Nov to 2nd Dec.

7 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 02 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 02 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 days ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಪಂ. ಪೂಜ್ಯ ಶಶಿಧರಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಪಂ. ಪೂಜ್ಯ ಶಶಿಧರಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ

7 days ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸವಿಮಾತು

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸವಿಮಾತು

7 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 01 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 01 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 days ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 02 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 02 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
Artist Shashidhara Adappa's Views on The Creation of a Replica of Malkheda in Uttaradimath Bengaluru

Artist Shashidhara Adappa's Views on The Creation of a Replica of Malkheda in Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Glimpse |

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Glimpse |

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Promo

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Promo

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 01 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 01 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 03 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 03 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 02 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 02 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 01 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 01 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 02 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 02 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 01 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 01 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

last week
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 02 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 02 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

2 weeks ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 01 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 01 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

2 weeks ago
..

..

2 weeks ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 weeks ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 weeks ago
SRIMANYAYASUDHAMANAGALA  WHAT? WHY? and HOW?

SRIMANYAYASUDHAMANAGALA WHAT? WHY? and HOW?

2 weeks ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 weeks ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 weeks ago
20 #ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

20 #ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

2 weeks ago
||ನಾಟ್ಯ ಸುಧಾ. || ಅಕ್ಷತಾ ಪಂಡಿತ್ .   ||ಸಂಗೀತಸುಧಾ.|| ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

||ನಾಟ್ಯ ಸುಧಾ. || ಅಕ್ಷತಾ ಪಂಡಿತ್ . ||ಸಂಗೀತಸುಧಾ.|| ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

2 weeks ago
19#ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

19#ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

3 weeks ago
18 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

18 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ|| 08/11/2023 bangaluru

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ|| 08/11/2023 bangaluru

3 weeks ago
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

3 weeks ago
17 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

17 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
2 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

3 weeks ago
16# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

16# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
1 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

1 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

3 weeks ago
15# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

15# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
#7 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

#7 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

3 weeks ago
14 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

14 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
13# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

13# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

3 weeks ago
Deepavali Sandesha | Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru | @ Thirukoilur |

Deepavali Sandesha | Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru | @ Thirukoilur |

3 weeks ago
5# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

5# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

3 weeks ago
6# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

6# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

3 weeks ago
12#   ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

12# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

4 weeks ago
4 # ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

4 # ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

4 weeks ago
11#  ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

11# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

4 weeks ago
.....

.....

4 weeks ago
10 # ನಾರದರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

10 # ನಾರದರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

4 weeks ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

4 weeks ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

4 weeks ago
Saluting Women Achievers

Saluting Women Achievers

4 weeks ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

4 weeks ago
Saluting Women Achievers

Saluting Women Achievers

4 weeks ago
# 1ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ  ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯಾನಾಚಾರ್ಯ

# 1ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯಾನಾಚಾರ್ಯ

4 weeks ago
9 # ಯಾವದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

9 # ಯಾವದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

4 weeks ago
# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

4 weeks ago
8# ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದಿತು ```ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ``mp4

8# ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದಿತು ```ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ``mp4

4 weeks ago
07 # ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮ  ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ mp4

07 # ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ mp4

last month
# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

last month
# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

last month
ಪಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಟೆಸ್ಟ್

ಪಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಟೆಸ್ಟ್

last month
ಪಾರಾಯಣ test

ಪಾರಾಯಣ test

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 266 25 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 266 25 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

last month
06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

last month
06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

last month
# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

last month
05 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

05 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

last month
INVITATION In thanjavur marathi

INVITATION In thanjavur marathi

last month
# 1ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 1ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 265-25-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 265-25-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

last month
04 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ  ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು

04 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು

last month
# 8 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 8 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 264-25-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 264-25-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

last month
03 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

03 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

last month
# 7 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 7 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 263-25-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 1

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 263-25-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 1

last month
02 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

02 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

last month
# 6 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 6 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
01 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

01 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

last month
# 5 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 5 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
SRIMANNYAYASUDHA MANGALA MAHOTSAVA INVITATION

SRIMANNYAYASUDHA MANGALA MAHOTSAVA INVITATION

last month
# 3 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 3 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
# 2 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 2 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
#1 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

#1 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
# 10 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 10 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

last month
Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava | Day - 09 | 23/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava | Day - 09 | 23/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

last month
# 9 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 9 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

last month
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 08 | 22/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 08 | 22/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

last month
# 8 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 8 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

last month
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 07 | 21/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 07 | 21/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 06 | 20/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 06 | 20/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 05 | 19/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 05 | 19/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 5 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 5 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 04 | 18/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 04 | 18/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 03 | 17/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 03 | 17/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 02 | 16/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 02 | 16/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
# 2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 01 | 15/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 01 | 15/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

2 months ago
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

2 months ago
ಶ್ರೀ ಮಾಧವತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಣೂರು 2023

ಶ್ರೀ ಮಾಧವತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಣೂರು 2023

2 months ago
# 15 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 15 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 14 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 14 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 13 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 13 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 262-24-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 262-24-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 12 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 12 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 11 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 11 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 10 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 10 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 9 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 9 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 8  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 8 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 261 24 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 261 24 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 7 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 7 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja. Chaturmasya Deekasha Samapti. Anugrahasanedsha. @Holehonnur

Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja. Chaturmasya Deekasha Samapti. Anugrahasanedsha. @Holehonnur

2 months ago
# 6 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 6 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 259 24 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 259 24 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 5  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 5 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 260 24 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 260 24 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 4  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 4 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 258 23 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 258 23 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 3  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 3 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
# 2  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 2 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 257-23-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 257-23-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 1ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 1ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 256-23-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 256-23-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
"12ನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ"ಜಯತೀರ್ಥವಿದ್ಯಾಪೀಠ Nov 25-Dec02,2023ಉತ್ತರಾದಿಮಠಬೆಂಗಳೂರು

"12ನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ"ಜಯತೀರ್ಥವಿದ್ಯಾಪೀಠ Nov 25-Dec02,2023ಉತ್ತರಾದಿಮಠಬೆಂಗಳೂರು

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Samaropa Samarambha | 28/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Samaropa Samarambha | 28/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 77 | 27/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 77 | 27/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 76 | 26/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 76 | 26/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 75 | 25/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 75 | 25/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 74 | 24/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 74 | 24/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 73 | 23/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 73 | 23/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @ Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 72 | 22/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 72 | 22/09/2023 | @Holehonnur |

2 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 71 | 21/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 71 | 21/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 70 | 20/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 70 | 20/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 69 | 19/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 69 | 19/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 68 | 18/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 68 | 18/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 67 | 17/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 67 | 17/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 17/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 17/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 66 | 16/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 66 | 16/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 16/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 16/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 65 | 15/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 65 | 15/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 64 | 14/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 64 | 14/09/2023 | @Holehonnur |

3 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

3 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

3 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 63 | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 63 | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 62 | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 62 | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 61 | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 61 | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmika Harate | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmika Harate | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshthi | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshthi | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 60 | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 60 | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 59 | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 59 | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
Vitla Pindi Utsava. @ Holehonnur. 08/09/2023.

Vitla Pindi Utsava. @ Holehonnur. 08/09/2023.

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 58 | 08/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 58 | 08/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 57 | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 57 | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 55 | 04/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 55 | 04/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 54 | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 54 | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 53 | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 53 | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 52 | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 52 | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Tabala Vadya By Pradyumna Karpur | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Tabala Vadya By Pradyumna Karpur | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 51 | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 51 | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Samskrutotsava | Jayatheertha Vidyapeetha | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Samskrutotsava | Jayatheertha Vidyapeetha | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Ashtavadhana - Chi. Bhavabodha | JVP | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Ashtavadhana - Chi. Bhavabodha | JVP | 30/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmatma Tarakam |Jayateertha Vidyapeetha| 29/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmatma Tarakam |Jayateertha Vidyapeetha| 29/08/2023 | @ Holehonnur |

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 49 | 29/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 49 | 29/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 48 | 28/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 48 | 28/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 47 | 27/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 47 | 27/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 27/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 27/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 46 | 26/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 46 | 26/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 26/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 26/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 45 | 25/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 45 | 25/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 44 | 24/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 44 | 24/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 43 | 23/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 43 | 23/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/08/2023 | @ Holehonnur

3 months ago
Sri Sri Swamiji Sandesha on Chandrayana 3 Landing. @ Holehonnur.23/08/2023.

Sri Sri Swamiji Sandesha on Chandrayana 3 Landing. @ Holehonnur.23/08/2023.

3 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 42 | 22/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 42 | 22/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 41 | 21/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 41 | 21/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 20/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 20/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 40 | 20/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 40 | 20/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 39 | 19/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 39 | 19/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 19/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 19/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 38 | 18/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 38 | 18/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 37 | 17/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 37 | 17/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 36 | 16/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 36 | 16/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 35 | 15/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 35 | 15/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 34 | 14/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 34 | 14/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 33 | 13/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 33 | 13/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
27# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | vidyadheeshateertha sripadangalavaru

27# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | vidyadheeshateertha sripadangalavaru

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshti | 13/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshti | 13/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 32 | 12/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 32 | 12/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
26# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 26

26# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 26

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 31 | 11/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 31 | 11/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 30 | 10/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 30 | 10/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 29 | 09/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 29 | 09/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 28 | 08/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 28 | 08/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 27 | 07/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 27 | 07/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 26 | 06/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 26 | 06/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava |Srinivasa Pushpayaga | 06/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava |Srinivasa Pushpayaga | 06/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 25 | 05/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 25 | 05/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | Puttur Narasimha Nayak | 05/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | Puttur Narasimha Nayak | 05/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
18# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ  day 18

18# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 18

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 24 | 04/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 24 | 04/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 23 | 03/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 23 | 03/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 22 | 02/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 22 | 02/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 21 | 01/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 21 | 01/08/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 20 | 31/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 20 | 31/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 19 | 30/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 19 | 30/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 255 22 17॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 2

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 255 22 17॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 2

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 18 | 29/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 18 | 29/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 17 | 28/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 17 | 28/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 254 22 16॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 254 22 16॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 16 | 27/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 16 | 27/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 253 22 15॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 253 22 15॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 15 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 15 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 14 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 14 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 13 | 24/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 13 | 24/07/2023 | @ Holehonnur

4 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 12 | 23/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 12 | 23/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 11 | 22/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 11 | 22/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 22/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 22/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 10 | 21/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 10 | 21/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 04

ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 04

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 252-22-14॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 252-22-14॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 09 | 20/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 09 | 20/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 03

ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 03

5 months ago
Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-01 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 12/07/2023 | Holehonnur |

Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-01 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 12/07/2023 | Holehonnur |

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 251 22 13॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 251 22 13॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 08 | 19/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 08 | 19/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ.. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 2

ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ.. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 2

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 07 | 18/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 07 | 18/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಶ ತೀರ್ಥರು bandharakeri matha

ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಶ ತೀರ್ಥರು bandharakeri matha

5 months ago
Adhikamasa Sandesha for Kids & youth's. | Holehonnur 17/07/2023 |

Adhikamasa Sandesha for Kids & youth's. | Holehonnur 17/07/2023 |

5 months ago
Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-06 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 17/07/2023 | Holehonnur |

Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-06 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 17/07/2023 | Holehonnur |

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 05 | 16/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 05 | 16/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ತಪ್ತಪಂಚಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರಾಹಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ, ಚಕ್ರಮೀಮಾಂಸಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.🙏🏻

ತಪ್ತಪಂಚಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರಾಹಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ, ಚಕ್ರಮೀಮಾಂಸಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.🙏🏻

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 04 | 15/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 04 | 15/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 03 | 14/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 03 | 14/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 | ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.

ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 | ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 02 | 13/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 02 | 13/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
Divine Occasion of the 28th Chaturmasya Mahotsava | Sri Satyatmateertha Swamiji's Purapravesha |

Divine Occasion of the 28th Chaturmasya Mahotsava | Sri Satyatmateertha Swamiji's Purapravesha |

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 01 | 12/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 01 | 12/07/2023 | @ Holehonnur

5 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 4

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 4

5 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava @ Holehonnuru

28th Chaturmasya Mahotsava @ Holehonnuru

5 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 3

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 3

5 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 2

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 2

5 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 1

5 months ago
SRI JAYATEERTHARA UTTARAADHANE BANGALORE 2023

SRI JAYATEERTHARA UTTARAADHANE BANGALORE 2023

5 months ago
JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

5 months ago
JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

5 months ago
....

....

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 248 22 10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 248 22 10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 3

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 3

5 months ago
ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೋತ್ಸವ ನವವೃಂದಾವನ 2023 abhisheka and mahamangalarati

ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೋತ್ಸವ ನವವೃಂದಾವನ 2023 abhisheka and mahamangalarati

5 months ago
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 2

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 2

5 months ago
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

5 months ago
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

5 months ago
vidyadheeshacharya's speech  || sri jayateertha jaagruti sabha ||

vidyadheeshacharya's speech || sri jayateertha jaagruti sabha ||

5 months ago
....

....

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ . 8 ne skanda

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ . 8 ne skanda

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು 2023 Taptamudradharana Bangalore 2023

ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು 2023 Taptamudradharana Bangalore 2023

5 months ago
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

5 months ago
" ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ "Chaturmaasya Sandesha " 2023 Bangalore

" ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ "Chaturmaasya Sandesha " 2023 Bangalore

5 months ago
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

5 months ago
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
📢📢 Ashadha Ekadashi announcement -📢📢 2023

📢📢 Ashadha Ekadashi announcement -📢📢 2023

6 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

6 months ago
Sri Raghuvaryateerthara Aradhana Mahotsava @ Navavrundavana | 06/06/2023 |

Sri Raghuvaryateerthara Aradhana Mahotsava @ Navavrundavana | 06/06/2023 |

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

6 months ago
"न्यायशास्त्रविचारगोष्ठी " सामान्यनिरुक्ति- क्रोडपत्रम् जयतीर्थ विद्यापीठम् NYAYASHASTRAVICHARAGOSTI

"न्यायशास्त्रविचारगोष्ठी " सामान्यनिरुक्ति- क्रोडपत्रम् जयतीर्थ विद्यापीठम् NYAYASHASTRAVICHARAGOSTI

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

6 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

7 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 8

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 8

7 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

7 months ago
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

7 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

7 months ago

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam