ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 03 | 25/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 03 | 25/08/2021 |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 23 | 25-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 23 | 25-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 22 | 24-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 22 | 24-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 02 | 24/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 02 | 24/08/2021 |

11 months ago

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 01 | 23/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 01 | 23/08/2021 |

11 months ago

శ్రీ  శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక.PT VIDYANIDHIACHR
శ్రీ శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక.PT VIDYANIDHIACHR

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 21 | 23-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 21 | 23-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ.

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 20 | 22-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 20 | 22-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 19 | 21-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 19 | 21-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 18 | 20-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 18 | 20-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

శ్రీ  శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR
శ్రీ శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR

11 months ago

श्री 1008 श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराजांचे 26 वे चातुर्मास्य प्रवचन मालिका pt VINAYAKACHAR
श्री 1008 श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराजांचे 26 वे चातुर्मास्य प्रवचन मालिका pt VINAYAKACHAR

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 17 | 19-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 17 | 19-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

1008 శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR
1008 శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR

11 months ago

Phalavidu Baldudake Day 14 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day 14 by Pt.Praveenachar Hungund

11 months ago

Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooja @ Suvarnapuri 20/08/2021
Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooja @ Suvarnapuri 20/08/2021

11 months ago

Varamahalakshmi Parvakalada Nimitta Kunkumarchane @ Suvarnapuri 20/08/2021
Varamahalakshmi Parvakalada Nimitta Kunkumarchane @ Suvarnapuri 20/08/2021

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 16 | 18-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 16 | 18-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Varamahalakshmi Vrata Katha
Varamahalakshmi Vrata Katha

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 15 | 17-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 15 | 17-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Phalavidu Baldudake Day 13 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day 13 by Pt.Praveenachar Hungund

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 14 | 16-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 14 | 16-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 15 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 15 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

ஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ ஸத்யாத்மதீர்த்த ஸ்வாமிகளின் 26-வதுசாதுர்மாஸ்ய- தமிழ் உபன்யாஸம்-  PT  BHARGHAVACHAR
ஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ ஸத்யாத்மதீர்த்த ஸ்வாமிகளின் 26-வதுசாதுர்மாஸ்ய- தமிழ் உபன்யாஸம்- PT BHARGHAVACHAR

11 months ago

Phalavidu Baldudake Day12 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day12 by Pt.Praveenachar Hungund

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 13 | 15-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 13 | 15-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 10 | 12-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 10 | 12-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 09 | 11-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 09 | 11-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

11 months ago

Harivamsha Sandesha | Day 08 | 10-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 08 | 10-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 01 | 03-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 01 | 03-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Bhagavatam Day 285 || 10th Skandha 77 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 285 || 10th Skandha 77 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Bhagavatam Day 284 || 10th Skandha 76 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 284 || 10th Skandha 76 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Bhagavatam Day 283 || 10th Skandha 75 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 283 || 10th Skandha 75 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Bhagavatam Day 281 || 10th Skandha 73 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 281 || 10th Skandha 73 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 06 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 06 | 2018 |

1 year ago

IMPORTANT NOTICE  FROM UTTARADIMATH   22/04/2021
IMPORTANT NOTICE FROM UTTARADIMATH 22/04/2021

1 year ago

Bhagavatam Day 280 || 10th Skandha 72 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 280 || 10th Skandha 72 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 05 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 05 | 2018 |

1 year ago

Bhagavatam Day 279 || 10th Skandha 71 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 279 || 10th Skandha 71 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 04 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 04 | 2018 |

1 year ago

Bhagavatam Day 278 || 10th Skandha 70 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 278 || 10th Skandha 70 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana | 18/04/2021 |
Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana | 18/04/2021 |

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 03 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 03 | 2018 |

1 year ago

Bhagavatam Day 277 || 10th Skandha 69 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 277 || 10th Skandha 69 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 02 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 02 | 2018 |

1 year ago

Bhagavatam Day 276 || 10th Skandha 68 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 276 || 10th Skandha 68 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

1 year ago

Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana
Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana

1 year ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 01 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 01 | 2018 |

1 year ago

SATYAPRIYATEERTHARU  PUSTAKA BIDUGADE SAMAARAMBHA //SRI SRI1008 SATYATMATEERTHA SRI galinda
SATYAPRIYATEERTHARU PUSTAKA BIDUGADE SAMAARAMBHA //SRI SRI1008 SATYATMATEERTHA SRI galinda

1 year ago

Uttaradimath App's

Satyatma Vani

UM Stotra

UM Panchanga

Pavamana

UM Japa

Sandhyavandanam