ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 03 | 25/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 03 | 25/08/2021 |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 23 | 25-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 23 | 25-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 22 | 24-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 22 | 24-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 02 | 24/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 02 | 24/08/2021 |

1 year ago

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 01 | 23/08/2021 |
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | 01 | 23/08/2021 |

1 year ago

శ్రీ  శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక.PT VIDYANIDHIACHR
శ్రీ శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక.PT VIDYANIDHIACHR

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 21 | 23-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 21 | 23-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ.

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 20 | 22-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 20 | 22-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 19 | 21-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 19 | 21-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 18 | 20-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 18 | 20-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

శ్రీ  శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR
శ్రీ శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR

1 year ago

श्री 1008 श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराजांचे 26 वे चातुर्मास्य प्रवचन मालिका pt VINAYAKACHAR
श्री 1008 श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराजांचे 26 वे चातुर्मास्य प्रवचन मालिका pt VINAYAKACHAR

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 17 | 19-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 17 | 19-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

1008 శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR
1008 శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ చాతుర్మాస్య మహోత్సవతెలుగు ప్రవచన మాలిక PT RAGHAVENDRACHAR

1 year ago

Phalavidu Baldudake Day 14 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day 14 by Pt.Praveenachar Hungund

1 year ago

Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooja @ Suvarnapuri 20/08/2021
Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooja @ Suvarnapuri 20/08/2021

1 year ago

Varamahalakshmi Parvakalada Nimitta Kunkumarchane @ Suvarnapuri 20/08/2021
Varamahalakshmi Parvakalada Nimitta Kunkumarchane @ Suvarnapuri 20/08/2021

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 16 | 18-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 16 | 18-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Varamahalakshmi Vrata Katha
Varamahalakshmi Vrata Katha

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 15 | 17-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 15 | 17-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Phalavidu Baldudake Day 13 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day 13 by Pt.Praveenachar Hungund

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 14 | 16-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 14 | 16-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 15 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 15 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

ஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ ஸத்யாத்மதீர்த்த ஸ்வாமிகளின் 26-வதுசாதுர்மாஸ்ய- தமிழ் உபன்யாஸம்-  PT  BHARGHAVACHAR
ஸ்ரீ 1008 ஸ்ரீ ஸத்யாத்மதீர்த்த ஸ்வாமிகளின் 26-வதுசாதுர்மாஸ்ய- தமிழ் உபன்யாஸம்- PT BHARGHAVACHAR

1 year ago

Phalavidu Baldudake Day12 by Pt.Praveenachar Hungund
Phalavidu Baldudake Day12 by Pt.Praveenachar Hungund

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 13 | 15-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 13 | 15-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 10 | 12-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 10 | 12-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 09 | 11-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 09 | 11-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 08 | 10-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 08 | 10-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Harivamsha Sandesha | Day 01 | 03-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |
Harivamsha Sandesha | Day 01 | 03-08-2021 | ಹರಿವಂಶ ಸಂದೇಶ | Shri Satytmateertha Shripadangalavaru |

1 year ago

Bhagavatam Day 285 || 10th Skandha 77 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 285 || 10th Skandha 77 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Bhagavatam Day 284 || 10th Skandha 76 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 284 || 10th Skandha 76 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Bhagavatam Day 283 || 10th Skandha 75 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 283 || 10th Skandha 75 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Bhagavatam Day 281 || 10th Skandha 73 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 281 || 10th Skandha 73 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 06 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 06 | 2018 |

2 years ago

IMPORTANT NOTICE  FROM UTTARADIMATH   22/04/2021
IMPORTANT NOTICE FROM UTTARADIMATH 22/04/2021

2 years ago

Bhagavatam Day 280 || 10th Skandha 72 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 280 || 10th Skandha 72 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 05 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 05 | 2018 |

2 years ago

Bhagavatam Day 279 || 10th Skandha 71 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 279 || 10th Skandha 71 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 04 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 04 | 2018 |

2 years ago

Bhagavatam Day 278 || 10th Skandha 70 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 278 || 10th Skandha 70 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana | 18/04/2021 |
Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana | 18/04/2021 |

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 03 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 03 | 2018 |

2 years ago

Bhagavatam Day 277 || 10th Skandha 69 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 277 || 10th Skandha 69 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 02 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 02 | 2018 |

2 years ago

Bhagavatam Day 276 || 10th Skandha 68 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam Day 276 || 10th Skandha 68 || తెలుగు || శ్రీమద్భాగవతమ్ || Pt Vadirajacharya Karanam

2 years ago

Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana
Gayatri Mantra & Ramakrishna Mantra Japanusandhana

2 years ago

Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 01 | 2018 |
Ramayana Sandesha | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | Ep - 01 | 2018 |

2 years ago

SATYAPRIYATEERTHARU  PUSTAKA BIDUGADE SAMAARAMBHA //SRI SRI1008 SATYATMATEERTHA SRI galinda
SATYAPRIYATEERTHARU PUSTAKA BIDUGADE SAMAARAMBHA //SRI SRI1008 SATYATMATEERTHA SRI galinda

2 years ago

Uttaradimath App's

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Panchanga

Sandhyavandanam

Pavamana