Online workshop on TarpanA - Part 3 By Pt.Praveenachar Hungund
Online workshop on TarpanA - Part 3 By Pt.Praveenachar Hungund

7 months ago

Chaturmasya Mahatme part -10 pravachana by Pt. Vadirajacharya karnam
Chaturmasya Mahatme part -10 pravachana by Pt. Vadirajacharya karnam

7 months ago

Bhagavatam- 18 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 18 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 14 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 01/08/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 14 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 01/08/2020.

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 48
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 48

7 months ago

A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Hindi | Sri Satyatmateertha Swamiji |
A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Hindi | Sri Satyatmateertha Swamiji |

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 29 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 29 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

chaturmasya mahatme part 9 pravachana by pt vadirajacharya karanam
chaturmasya mahatme part 9 pravachana by pt vadirajacharya karanam

7 months ago

Bhagavatam- 17 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 17 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 13 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 31/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 13 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 31/07/2020.

7 months ago

Lakshmeetatva Chintana | Pt. Ramakrishnacharya Rotti |
Lakshmeetatva Chintana | Pt. Ramakrishnacharya Rotti |

7 months ago

Kunkumarchane @ Suvarnapuri 31/07/2020.
Kunkumarchane @ Suvarnapuri 31/07/2020.

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 47
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 47

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 28 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 28 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 12 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 30/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 12 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 30/07/2020.

7 months ago

chaturmasya mahatmya part 8 pravachana by pt vadiraja acharya karanam
chaturmasya mahatmya part 8 pravachana by pt vadiraja acharya karanam

7 months ago

Bhagavatam- 16 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 16 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 46
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 46

7 months ago

A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Marathi | Sri Satyatmateertha Swamiji |
A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Marathi | Sri Satyatmateertha Swamiji |

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 27 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 27 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Telugu | Sri Satyatmateertha Swamiji |
A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Telugu | Sri Satyatmateertha Swamiji |

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 11 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 29/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 11 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 29/07/2020.

7 months ago

A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Kannada | Sri Satyatmateertha Swamiji |
A Spiritual Ensemble to Ayodhyapati | Kannada | Sri Satyatmateertha Swamiji |

7 months ago

chaturmasya mahatme part 7 pravachana by pt  vadirajacharya karanam
chaturmasya mahatme part 7 pravachana by pt vadirajacharya karanam

7 months ago

Bhagavatam- 15 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 15 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 45
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 45

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 26 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 26 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 10 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 28/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 10 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 28/07/2020.

7 months ago

part 6  chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam
part 6 chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam

7 months ago

Bhagavatam- 14 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 14 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 44
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 44

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 25 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 25 | Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam part 5
chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam part 5

7 months ago

Bhagavatam- 13 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 13 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooje @ Suvarnapuri 24/07/2020
Shravana Shukravara Nimitta Tottilu Pooje @ Suvarnapuri 24/07/2020

7 months ago

Sri Satyavarateerthara Mahime By Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru.
Sri Satyavarateerthara Mahime By Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru.

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 09 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 27/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 09 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 27/07/2020.

7 months ago

chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam part 4
chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanam part 4

7 months ago

Bhagavatam- 12 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam
Bhagavatam- 12 (Telugu) || Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 08 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 26/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 08 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 26/07/2020.

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 43
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 43

7 months ago

chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanaam part 3
chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya karanaam part 3

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 24 Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 24 Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 07 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 25/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 07 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 25/07/2020.

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 42
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 42

7 months ago

Kanakadasara Nala Charitre 23 Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam
Kanakadasara Nala Charitre 23 Pravachana by Pt Vadirajacharya Karanam

7 months ago

chaturmasya mahatme  pravachana by  pt vadirajacharya kranam
chaturmasya mahatme pravachana by pt vadirajacharya kranam

7 months ago

Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 06 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 24/07/2020.
Mahabharata Vaishnavadharma Parva | Day 06 | Shri Satyatmateertha Swamiji | 24/07/2020.

7 months ago

Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 41
Lakshmi Shobana Online Patha-Conducted by Pt.Praveenachar Hungund-Day 41

7 months ago

Kunkumarchane @ Suvarnapuri 24/07/2020.
Kunkumarchane @ Suvarnapuri 24/07/2020.

7 months ago

Uttaradimath App's

Satyatma Vani

UM Stotra

UM Panchanga

Pavamana

UM Japa

Sandhyavandanam