ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Parampara/ Sri Vedavyasa Tirtha

न दग्धं यस्य कौपीनं अग्नौ दत्तमपि स्फुटम्।
वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशनमस्कृतम्॥

|| na dagdhaM yasya kaupInaM agnau dattamapi sphuTam .
vedavyAsaguruM naumi shrIvedeshanamaskR^itam ||

Sri Vedavyasa Tirtha

Shri Anantha Vyasacharya, a disciple of Shri Raghuttama Teertharu was selected to succeed the pontificate throne. Shri Anantha Vyassacharya also distinguished himself as a great devotee of Lord Vedavyasa. That is way Shri Raghuttama Teertharu ordained Shri Anantha Vyasacharya to succeed him to the great pontificate throne of Shri Uttaradi Math and named him Shri Vedavyasa Teertharu. Shri Vedavyasa Teertharu occupied the pontificate seat with remarkable distinction.

In order to explain the significance of the Madhva Darshana, he toured extensively and visited the important religious centres of the times. He went to Kanchi where he ordained an eminent scholar Shri Krishadvaipayanacharya as monk with an intention to propogate the Dvaitha Vedantha.

It is believed that, during the course of his polemical tour, he once visited Cuddapah. He was highly respected and was offered Agrapooja at a "Shastra yagna" being performed by Shri Ramachandra pandita in the court of King Venkatapathi Raja at Cuddapah. The pontiffs of other schools who had assembled there began to examine Shri Swamiji. Sri Swamiji excelled in debate with them. They realised that Swamiji was a "Sarvagna" and offered " Agrapooja". Thereafter Swamiji marched on with his disciples towards South Kanara and arrived at Shri Rangapatanam where he was received by the king of Shrirangapatanam. The King worshipped His Holiness and professed great respect for Shri Vedavyasa Teertharu. The King granted two villages Hiremarali, Chikka Marali for the performance of rituals and services of the Matha. Futher he also gave some gifts to his Holiness. Shri Vedavyasa Teertharu was the recipient of many royal gifts. The King of Shrirangapatna built a Matha at Narashimapuram near the bank of river Hemavathi and donated the same to His Holiness.

Swamiji visited Penugonda where he was engaged into scholarly debates by several scholars. By the virtue of his profound scholarship he easily won over all of them. The king Donated two Villages Reddy Halli and Dodaa Gatti to Matha. Thus Shri Vedavyasa Teertharu ruled the pontificate of the Shri Uttaradi Matha  with a remarkable distinction and handed over the seat to Shri Vidyadhisha Teertharu and entered Brindavana at Penugonda on the bank of river Markandeya.

|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sloka Audio

contact details

Shri Shrinivasacharya Varkhedkar Post : Penugonda - 515110. District : Anantpur Andhra Pradesh

LOCATION MAP

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam