ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Parampara/ Sri Satyaparakrama Tirtha

सत्येष्टार्यसरिन्नाथादुद्भूतोद्भुतदर्शनः ।


नाशयेत् हृदयध्वान्तं सत्पराक्रमकौस्तुभः ।।

|| satyeShTAryasarinnAthAdudbhUto.adbhutadarshanaH |


nAshayet hRRidayadhvAMtaM satparAkramakaustubhaH ||

Sri Satyaparakrama Tirtha

Shri Satyaparakrama Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1872.

After being initiated to Vedantha Samrajya, he took up the construction of Brindavana in Athkur to his beloved guru Shri Satyeshta Teertharu and performed Mahasamaradhana. His Purvasahrama Name was Sri Vykar Srinivasacharya.  

Shri Swamiji visited several places including Dharwad, Pune, Bagalkot for propagation of Madhva philosophy. He composed stotra of Shri Satyavrata Tirtharu & also authored a work called Prameyamala. Shri Satyaparakrama Teertharu ordained Shri Bhodacharya and named him as Shri Satyaveera Teertharu to the pontificial throne of Shri Uttaradi Matha.

He entered Brindavana in Chittapur on the bank of river Krishna on 1879 Pramathi Nama Samvatsara Ashvina Shuddha Ashtami.

Sloka Audio

Preceptor

Sri Satyeshta Teertha

ashrama name

Sri Satyaparakrama Teertha

brindavana at

Chittapur

aradhane

Ashwina Shuddha Ashtami

contact details

Place:Chittapur Phone no: 9741705945

years in pitha

7

LOCATION MAP

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam