ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Parashurama Vidyapeetha - Kumbhakonam

Parashurama Vidyapeetha - Kumbhakonam-0
Parashurama Vidyapeetha - Kumbhakonam-1
Parashurama Vidyapeetha - Kumbhakonam-2
Parashurama Vidyapeetha - Kumbhakonam-3

Shri Parashurama Vidyapeetha established by Shri Shri 1008 Shri Satyatmateertha Swamiji on 3rd January 2015. Vidyapeetha is situated at Kumbhakonam on the banks of river Kaveri. With the blessings of Shri Hari Vayu Gurugalu and anugraha of Shri Shri 1008 Shri Satyatmateertha Swamiji, Pt. Pavaman Achar Joshi has been given the responsibility of developing the vidyapeetha and to impart Vedic and Shastra Education. Vidyapeetha is running successfully under the dyanamic leadership of Pt. Pavaman Achar Joshi.

Rigveda and Yajurveda paathas are conducted.
Examination conducted by TTD and certified by TTD.

Contact :
PARASHURAMA VEDA VIDYAPEETHAM
 Pt. Pavaman Achar Joshi
Cell Phone : 8680883377
Land-Line: 04352433108

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam