ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ದಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸದವಕಾಶ - Donate Now

Invitation - Sudha Mangala Bengaluru

Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-0
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-1
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-0
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-4
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-3
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-2
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-1
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-0
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-4
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-3
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-2
Invitation - Sudha Mangala Bengaluru-1

Dear devotee,

It is our pleasure to send you the invitation for the 12th Sudha Mangala program of Sri Sri 1008 Sri Satyatma Teertha Sripadangalavru. Dates are 25th Nov to 3rd Dec. Padhuka Mahasamaradhane of Sri Sri 1008 Sri Satyapramoda Teertha Sripadangalavaru is on 30th Nov. As many as 17 vidyarthis are taking their examination (parikshe) towards their long term goal of mastering our philosophy (Tatvavada) in general and Sudha in particular.

Many peetadipathis will grace the occasion, examine the vidyarthis, and bless them and us. Many renowned vidwans will also be examining the vidyarthis.

This invitation is in Kannada and will be released in other languages in a few more days. Sripadangalavru has done pooja to the invitation today and has blessed us.

A hearty welcome to all of you for the various programs of this Bengaluru Sudha Mangala.

Invitation and pooja photos can be found at https://bit.ly/bsmdocs under the Invitations folder.

Some introductory videos can be found at https://bit.ly/bsmdocs under the Videos folder.

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam

Sandhyavandanam